Emisia na podporu #MySlovensko s 11,11 % výnosom.

Základné informácie o emisii

Názov emitenta:

decido s. r. o., so sídlom Vlašská 13818/3A, Bratislava – mestská časť Nové Mesto, 831 06 Bratislava, IČO: 55 365 248, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vl. č.: 81784/L, LEI: 097900CAKA0000133932.

Názov dlhopisu:

decido01/2026EUR.

Označenie dlhopisu podľa medzinárodného systému číslovania:

ISIN: SK4000022976

Počet kusov dlhopisov a ich číselné označenie:

999 ks každý dlhopis nesie číselné označenie číselnej rady od 0001 do 0999.

Menovitá hodnota dlhopisov ako dlžná suma:

1.000 EUR (slovom jeden tisíc eur).

Objem emisie dlhopisov:

999.000 EUR.

Emisný kurz dlhopisu (EK):

90 % menovitej hodnoty dlhopisu počas celej doby úpisu.

Dátum emisie dlhopisov:

19.04.2023 od 9:00 SEČ (na skoršie žiadosti sa neprihliada).

Lehota pre upisovanie emisie dlhopisov:

Od 19.04.2023 do 19.10.2023.

Účel použitia prostriedkov získaných vydaním emisie dlhopisov:

Cieľom vydania dlhopisov je financovanie podnikateľských aktivít a projektov emitenta.

Spôsob určenia výnosu dlhopisov:

Dlhopis má formu dlhopisu s nulovým kupónom (zero-coupon bond).

Termíny a spôsob výplaty výnosu a určení platobného miesta:

19.04.2026.

 

Issue in support #MySlovensko with a 11,11% return.

Basic information about the issue

Name of the issuer:

decido s.r.o., with registered office Vlašská 13818/3A, Bratislava – Nové Mesto district, 831 06 Bratislava, ID: 55 365 248, registered in the Commercial Register of the Žilina District Court, Department: Sro, Vl. No.: 81784/L, LEI: 097900CAKA0000133932.

Name of the bond:

decido01/2026EUR.

Designation of the bond according to the international numbering system:

ISIN: SK4000022976

Number of bonds and their numerical designation:

999 units, each bond bears a numerical designation of the number series from 0001 to 0999.

Nominal value of the bonds as the amount owed:

1,000 EUR (in other words, one thousand euros).

Bond issue volume:

999.000 EUR.

Issue rate of the bond (EK):

90% of the nominal value of the bond during the entire period of subscription.

Bond issue date:

19.04.2023 from 9:00 CET (earlier applications will not be considered).

Deadline for subscribing to the bond issue:

From 19.04.2023 to 19.10.2023.

The purpose of using the funds obtained by issuing bonds:

The purpose of issuing bonds is to finance the issuer’s business activities and projects.

The method of determining the bond yield:

The bond is in the form of a zero-coupon bond.

The maturity date of the nominal value of the bonds:

19.04.2026.

 

Uzatvorenie zmluvnej dokumentácie

Postup

Emisné podmienky

Emisné podmienky

Zmluva o úpise

Zmluva - VZOR

Kontaktuje nás

V prípade, že máte otázky, neváhajte nás kontaktovať.